Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία», η αγγλική γλώσσα έχει αρχίσει να διδάσκεται στους μικρούς μαθητές της Α’ και Β’ Δημοτικού στα 12θέσια σχολεία της χώρας.
Περισσότερα: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία», η αγγλική γλώσσα έχει αρχίσει να διδάσκεται στους μικρούς μαθητές της Α’ και Β’ Δημοτικού στα 12θέσια σχολεία της χώρας.
Περισσότερα: 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Το ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ στοχεύει:
 
1. Στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της εκδήλωσης βίας μεταξύ μαθητών στο σχολείο ή σε άλλους χώρους, που συνδέονται με τη σχολική ζωή και καθημερινότητα,
 
2. Στη δημιουργία ενός πλαισίου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου, σχετικά με την κατανόηση του φαινομένου και τις τεχνικές παρέμβασης,
 
3. Στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα αναγνώρισης, πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου,
 
4. Στην επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών γενικής και ειδικής αγωγής «πρώτης γραμμής», που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους
 
5. Στην ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας, σχετικά με το φαινόμενο,
 
6. Στην ενθάρρυνση της συγκρότησης και λειτουργίας συναφών δικτύων στις τοπικές κοινωνίες.
 


Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα έτους 2016

Αγαπητοί γονείς,
σας γνωρίζουμε ότι, σχετικά με την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών, με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα, ισχύουν οι:
  • αριθ. 2/46354/0026/20-7-2012 (Φ.Ε.Κ. 2204 Β΄/26-7-2012) και
  • 2/37645/0020/8-7-2002(Φ.Ε.Κ. 902 Β΄/17-7-2002) υπουργικές αποφάσεις περί του καθορισμού της διαδικασίας καιτων δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκναυποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3016/2002 (Φ.Ε.Κ. 110 Α΄/17-5- 2002) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 τουΝ. 3879/2010 (Φ.Ε.Κ. 163 Α΄/21-9-2010).
Επισημαίνουμε  τα  εξής:
α) Η προαναφερόμενη εισοδηματική ενίσχυση, σύμφωνα με το   άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.3879/2010, καταβάλλεται πλέον στους δικαιούχους  με τη λήξη του εκάστοτε σχολικούέτους .
β) Η προβλεπόμενη μεταξύ των δικαιολογητικών Βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείουγια την εγγραφή του μαθητή και την κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων  αφορά στο  σχολικό  έτος  που  έληξε,   είναι  μοναδική και  δεν  επανεκδίδεται σε καμιά περίπτωση.
γ)  Η  εισοδηματική  ενίσχυση  καταβάλλεται   μόνο   εφόσον   το   ετήσιο  οικογενειακό   εισόδημα   του  δικαιούχου δεν  υπερβαίνει το ποσό των τριώνχιλιάδων ( 3. 000 )  ευρώ  .  Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με το άρθρο27 παρ. 4 του Ν. 3016/2002 και την αριθ. 2/37645/0020/8-7-2002 υπουργικήαπόφαση, νοείται  το  συνολικό  ετήσιο  φορολογούμενο  πραγματικό  ή  τεκμαρτό,   καθώς    και    το    απαλλασσόμενο    ή    φορολογούμενο    με    ειδικό    τρόπο,   εισόδημα    του  φορολογούμενου,  της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε  πηγή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Σύμφωνα με την αριθ. 2/46354/0026/20-7-2012 Υ.Α.)
  1. Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας – Προϊσταμένου/νης  της Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτοςπου έληξε. Αφορά στο σχολικό έτος που έληξε, είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμιά περίπτωση.
  2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του/της δικαιούχου του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση(για εισοδήματα του προηγούμενου έτους).
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/της δικαιούχου (πρόσφατο).
Αν ο/η δικαιούχος είναι διαζευμένος/η ή βρίσκεται σε διάσταση και δεν προκύπτειαπό το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, συνυποβάλλονται:
Α) Σχετικά έγγραφα – δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.- για την απόδειξη της διάζευξηςή διάστασης και της επιμέλειας των τέκνων.
Β) Αντίγραφο  της  Δήλωσης   Φορολογίας  Εισοδήματος  (Έντυπο  Ε1)  από όπου θα προκύπτει ότι ο/η αιτών/ούσα βαρύνεται φορολογικά με το/τα τέκνο/τέκνα.
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσηςάλλη φορά για το ίδιο σχολικό έτος.
  2.  Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου τραπεζικού λογαριασμού (μεπρώτο  όνομα του δικαιούχου γονέα ή κηδεμόνα) για την επιβεβαίωση του IBAN.
Η  διάθεση των σχετικών εντύπων θα γίνεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου.